Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Về lãnh đạo thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh

LTS: Ngày 8-4-2021, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về lãnh đạo thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, cơ bản hoàn thành bước đầu việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư; tổ chức thu nhận và cấp thẻ căn cước công dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để kết nối, vận hành tốt hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân cho người dân; hướng đến việc xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu, công tác triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, khó khăn như: Công tác thông tin tuyên truyền đến người dân chưa thật sự sâu rộng, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa ngành Công an với các ban, ngành, đoàn thể các cấp thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên... Những hạn chế trên làm chậm tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.

Để tiếp tục tạo được sự đồng thuận cao và huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh; nhất là thực hiện “Chiến dịch cấp căn cước công dân” theo chỉ đạo của Bộ Công an; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Các ban đảng, đảng đoàn, các ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp và Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; đồng thời hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa các cấp, các ngành và tham gia tích cực của Nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp căn cước công dân.

- Tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin, kịp thời phối hợp với cơ quan Công an kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chíp điện tử gắn trên căn cước công dân, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả với lực lượng Công an để khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng tiến độ, thời gian yêu cầu của Bộ Công an.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường, những người có uy tín ở địa bàn dân cư, tích cực tham gia phối hợp với cơ quan Công an trong việc quản lý cư trú và vận động Nhân dân khẩn trương thực hiện tốt việc làm thủ tục cấp căn cước công dân bảo đảm đạt chỉ tiêu và tiến độ đã đề ra.

- Chỉ đạo hỗ trợ cơ sở vật chất, bố trí địa điểm và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ tốt công tác cấp căn cước công dân lưu động của cơ quan Công an trong và ngoài giờ hành chính của tất cả ngày trong tuần cho công dân tại địa phương được thuận lợi, tiết kiệm, hiệu quả cao. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, đạt hiệu quả trong việc thực hiện và tham gia phối hợp.

- Chỉ đạo ngành tư pháp tham mưu thực hiện cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thuận lợi cho công dân trong đăng ký cư trú, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và thống nhất để giải quyết thủ tục cấp căn cước công dân trong thời gian sớm nhất; khắc phục triệt để tình trạng sau khi đăng ký khai sinh, công dân phải điều chỉnh lại thông tin cá nhân trên nhiều giấy tờ liên quan. Đồng thời, chủ động phối hợp cơ quan Công an tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực đến người dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân, đặc biệt là: Luật Cư trú (sửa đổi), Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và các văn bản liên quan đến thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp các cấp, các ngành liên quan trong quá trình thực hiện; đồng thời huy động tối đa lực lượng, cơ sở vật chất, triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án triển khai “chiến dịch cấp căn cước công dân” lưu động trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 14/6/2021 cơ bản hoàn thành cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ chung theo yêu cầu của Bộ Công an về Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trước ngày 1-7-2021.

- Tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tiến độ đã đề ra; kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quá trình thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả; kết thúc từng giai đoạn và kết thúc dự án, kịp thời sơ kết, tổng kết, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cho Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các huyện, thành phố tăng cường xây dựng, đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền liên quan việc thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

5. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chức theo dõi, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động chức sắc, đồng bào trong các tôn giáo, dân tộc hưởng ứng tham gia thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân cũng như việc chấp hành pháp luật về đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng tại các cơ sở tôn giáo.

6. Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ với Công an tỉnh trong việc kết nối, vận hành, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin giữa hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ yêu cầu công tác cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo bảo đảm đường truyền thông suốt, an ninh, an toàn thông tin để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, vận hành khai thác, sử dụng có hiệu quả dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến đến cấp chi bộ và trên các phương tiện thông tin.