Tập huấn xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” cho cán bộ, giáo viên cốt cán cấp tiểu học

Ngày 6-4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” cho cán bộ, giáo viên cốt cán cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn, cán bộ, giáo viên được chuyên gia của Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam giới thiệu khái niệm, bối cảnh ra đời, hướng dẫn phương pháp tiếp cận và tư vấn cách thức xây dựng, triển khai mô hình “Trường học hạnh phúc” theo hướng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”.