Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Trong thời gian qua, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính (NC), cải cách tư pháp (CCTP); phòng, chống tham nhũng (PCTN); tiếp nhận và xử lý đơn, thư, góp phần tích cực vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác NC và PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hằng năm. Song song với việc tăng cường phối hợp kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác NC và PCTN, Ban còn tham mưu đưa nội dung kiểm tra công tác PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và toàn khóa của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Kết quả công tác tham mưu đã tạo nhiều chuyển biến trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp, ngành trong tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tập trung thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch, mở rộng cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể xã hội, các cơ quan báo chí. Chỉ riêng trong năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 116 lượt công dân; tiếp nhận, nghiên cứu xử lý 334/341 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị; trong đó đã rà soát, xác minh và có báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết đối với l2 vụ việc. Ban cũng đã tích cực tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Đoàn công tác số 6 Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đối với tỉnh Ninh Thuận.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 49 và các kết luận của Bộ Chính trị về CCTP. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động giám sát đối với công tác tư pháp được quan tâm. Thực hiện tốt công tác tham mưu về tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực NC và PCTN. Những kết quả trong công tác NC, PCTN và CCTP nêu trên đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đưa Ninh Thuận trở thành một trong những địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước trong năm 2020 (12,17%), phục vụ thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác NC, PCTN, CCTP thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác NC, PCTN, CCTP. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác NC, PCTN, CCTP; phối hợp cùng các ngành, các cấp làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trọng tâm năm 2021, Ban đã tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực NC, PCTN và CCTP; Ban hành Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác NC, PCTN và CCTP; chỉ đạo tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy về công tác thanh tra gắn với công tác PCTN, lãng phí; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban hành Đề án Bảo đảm an ninh kinh tế nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trong triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác phối hợp tham mưu bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, lễ hội quan trọng của tỉnh và đất nước; bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.