Thuận Bắc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, Huyện ủy Thuận Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trọng tâm để đưa nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

Với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa cũng như chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện cũng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, nắm vững mục tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động đã đề ra. Huyện ủy cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đến các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện về nội dung chương trình hành động của Huyện ủy, kế hoạch triển khai của UBND huyện .

Cánh đồng điện gió xã Công Hải (Thuận Bắc) đã dần hình thành và đi vào hoạt động.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thuận Bắc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, phát triển bền vững, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao. Trong đó, tập trung phát triển vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại một số khu vực trạm bơm. Đồng thời, từng bước áp dụng mô hình phát triển trang trại nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch, năng lượng điện gió, điện mặt trời; xây dựng mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao ở một số vùng theo quy hoạch của tỉnh; phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ theo hướng bền vững. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, phấn đấu đến năm 2025, nâng độ che phủ rừng đạt 42%. Song song đó, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu đến năm 2025 bình quân thu nhập đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, để thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi, Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư cũng được quan tâm đẩy mạnh nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, của tỉnh và địa phương. Từng bước rà soát, xây dựng quỹ đất sạch để sẵn sàng giao đất cho nhà đầu tư khi có nhu cầu; coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án trong huyện. Đồng hành cùng với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường. Tập trung hỗ trợ thực hiện giải phóng mặt bằng khi nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Trên cơ sở xác định 2 ngành chủ lực là năng lượng sạch, công nghiệp chế biến và các ngành công nghiệp hỗ trợ, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo, phấn đấu đưa huyện Thuận Bắc trở thành vùng trọng điểm năng lượng tái tạo của tỉnh; đẩy mạnh công tác kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn đầu tư vào phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch, đưa huyện Thuận Bắc thành trọng điểm về du lịch phía Bắc của tỉnh.

Đồng chí Vũ Ngọc Đương, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc, cho biết: Việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh và hiệu quả cần sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.