Đảng bộ Ninh Hải: Chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên (ĐV) mới luôn được Đảng bộ huyện Ninh Hải xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển, kết nạp ĐV mới, nhằm tăng cường nguồn sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ ĐV, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Đảng bộ huyện Ninh Hải hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 2.138 ĐV. Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển ĐV, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đoàn thể chính trị, đội ngũ cán bộ, ĐV về tầm quan trọng của tạo nguồn kết nạp ĐV. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy, giao chỉ tiêu kết nạp ĐV mới cho từng cấp ủy, đoàn thể chính trị. Đồng thời, thực hiện phân công các đồng chí trong Ban thường vụ phụ trách cụm; các đồng chí Huyện ủy viên trực tiếp phụ trách địa bàn xã, thị trấn để cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo phát triển ĐV. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương để tạo nguồn kết nạp Đảng.

Nhờ những giải pháp đồng bộ trên, hàng năm chỉ tiêu kết nạp ĐV mới của huyện Ninh Hải luôn hòan thành kế hoạch giao. Riêng trong năm 2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 115/115 đồng chí, đạt 100% so với chỉ tiêu giao. Đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Điều đáng nói, trong số ĐV mới được kết nạp, có 71/64 ĐV mới do Đảng ủy các xã, thị trấn kết nạp, đạt 110% so với chỉ tiêu huyện giao; trong số 115 ĐV mới kết nạp có 104 đồng chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học trở lên; 57,4% ĐV nữ; 10,5% là ĐV dân tộc thiểu số; 15,6% là ĐV có đạo. Đội ngũ ĐV mới kết nạp đa số phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; hầu hết có trình độ, tỷ lệ nữ trong Đảng bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cho trước mắt và lâu dài.

Đạt được kết quả trên, bài học kinh nghiệm được Đảng bộ huyện rút ra là sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ cơ sở đến công tác kết nạp ĐV mới, cụ thể đã thực hiện công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp ĐV khá chặt chẽ, từ khâu rà soát chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, học tập, động cơ, giác ngộ lý tưởng, chiều hướng phát triển của nguồn cảm tình đảng trước khi xem xét để đưa vào danh sách cảm tình Đảng hoặc cử dự học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Công tác kết nạp ĐV mới luôn được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục quy định. Từ đó góp phần trong việc kết nạp ĐV mới đạt chỉ tiêu của Huyện ủy và Tỉnh ủy giao.

Đồng chí Phú Văn Trạng, cho biết thêm: Nhiệm vụ phát triển ĐV mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong thời gian đến, Huyện ủy Ninh Hải sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng; chủ động rà soát lại nguồn cảm tình Đảng trong các thành phần; xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác kết nạp đảng trong thời gian tới. Tiếp tục chỉ đạo các Hội, Đoàn thể tại địa phương nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua gắn nội dung sinh hoạt với công tác phát triển ĐV; chăm lo, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động, qua đó giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Trong đó, quan tâm xem xét kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, cán bộ đang tham gia công tác ở địa bàn thôn, khu phố, đặc biệt quan tâm đến đối tượng là Trưởng, Phó thôn, khu phố chưa là ĐV. Cụ thế hóa việc xây dựng kế hoạch phát triển ĐV, trong đó giao trách nhiệm cho các chi bộ trực thuộc về thời gian hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng. Tăng cường trách nhiệm các đồng chí cấp ủy viên được phân công tham gia sinh hoạt ở các chi bộ khu dân cư trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác kết nạp đảng tại các chi bộ trực thuộc. Nhất là những chi bộ trực thuộc có quần chúng đã qua lớp bồi dưỡng cảm tỉnh đảng nhưng chưa vào Đảng, Đảng ủy trực tiếp gặp gỡ quần chúng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng qua đó để có giải pháp tuyên truyền, giáo dục để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Việc kết nạp ĐV phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ ĐV, nhất là từ các chi bộ trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh công tác kết nạp ĐV, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.