UBND tỉnh: Sơ kết 5 năm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”

Ngày 3-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14-4-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” (Đề án 498) trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Đề án 498, tỷ lệ tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) hằng năm giảm và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ tảo hôn bình quân hàng năm giảm 1,35% (mục tiêu giảm bình quân 1%/năm); trong đó, tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc Raglai giảm bình quân 4,65 %/năm (mục tiêu giảm từ 2-3%/năm); chưa phát hiện trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối kết hợp và có những định hướng, kế hoạch phối hợp, lồng ghép tích cực hơn nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Đề án 498 trong giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Duy trì, nhân rộng mới mô hình điểm làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng DTTS; phấn đấu duy trì các mô hình đang triển khai và nhân rộng mới 15 mô hình. Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong triển khai thực hiện Đề án...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 498 thời gian qua. Đồng chí lưu ý các cấp, các ngành cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần có lộ trình phù hợp, xem việc nâng cao dân trí cho đồng bào là giải pháp cốt lõi góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về thực hiện Đề án. Gắn việc thực hiện Đề án với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; Chương trình 30a; Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 3-10-2016 của UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển kinh tế- xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020; cũng như các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; xử lý nghiêm các vi phạm…

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 498 trong thời gian qua.