Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của ngành thủy sản, từ đầu năm đến nay tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trong tỉnh có nhiều thuận lợi, đạt sản lượng khá. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 2, ước đạt 6.430 tấn, tính chung 2 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đạt 11.175 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng hải sản khai thác đạt 10.260 tấn, tăng 0,4%; nuôi trồng thủy sản đạt 915 tấn. Sản xuất giống thủy sản trong tháng 2, ước đạt 4,1 tỷ con, tăng 20,6% so cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 8,3 tỷ con; tình hình sản xuất và kinh doanh giống thủy sản cơ bản ổn định, có hướng phát triển.

Người dân thu mua hải sản tại Cảng cá Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp). Ảnh: Văn Nỷ

* Tính đến tháng 2, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 30.700 tỷ đồng, tăng 321 tỷ đồng, tăng 1,06% so với cuối năm 2020, bằng 87,9% kế hoạch năm 2021. Trong đó, dư nợ ngắn hạn: 14.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,53% trong tổng dư nợ, tăng 132 tỷ đồng, tăng 0,89% so với tháng trước; trung, dài hạn: 15.800 tỷ đồng, chiếm 51,47%, tăng 149 tỷ đồng, tăng 0,95% so với tháng trước. Dư nợ ngành Nông nghiệp - thủy sản: 6.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,99% trong tổng dư nợ; Công nghiệp - xây dựng: 7.020 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,87% trong tổng dư nợ; thương mại, dịch vụ và hộ cá nhân: 16.930 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,15% trong tổng dư nợ.

* Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 2, toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 53,6% số doanh nghiệp và tăng 4,2 lần số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Tính chung trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 43 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm trước; nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện đang hoạt động là 3.698 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 33 doanh nghiệp, tăng 73,3% so với cùng kỳ; có 87 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 102% so cùng kỳ; 44 doanh nghiệp thông báo giải thể, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ.