Chuẩn bị 25 khu cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 khi xảy ra, hiện nay, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng 25 khu cách ly y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh, đáp ứng sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, 5 cơ sở cách ly tập trung đã được thiết lập và đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện do Ban Điều hành các khu cách ly của tỉnh quản lý. UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trưởng Ban điều hành các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị đã được đầu tư và cơ chế vận hành thông suốt, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện có thể đưa các khu cách ly vào hoạt động ngay bất cứ thời điểm nào khi dịch bệnh xảy ra.

9 cơ sở lưu trú đăng ký thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 có thu phí, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và UBND các địa phương tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định phòng, chống dịch để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cách ly mà các cơ sở đã đăng ký với Tỉnh.

11 cơ sở cách ly tập trung do UBND các huyện, thành phố quản lý, dự kiến trưng dụng từ các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng phương án chủ động sẵn sàng (lập danh sách vật tư, trang thiết bị cần đầu tư; dự trù kinh phí mua sắm, dự kiến nguồn dự phòng theo phân cấp…). Việc đầu tư mua sắm cơ sở vật chất các khu cách ly này sẽ thực hiện khi dịch bệnh phát sinh vượt quá khả năng cách ly hiện có của tỉnh và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.