UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh

Ngày 26 - 2, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh (BCĐ) để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong năm 2020, công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ đều được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu nội dung và thời gian quy định; công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã (HTX) được tăng cường; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất của HTX được quan tâm đầu tư; hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, số HTX thành lập mới đạt khá (10 HTX), tăng 25% so năm 2019. Một số HTX đã ứng dụng công nghệ trong sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, mô hình tưới tiết kiệm nước, mô hình trồng rau trong nhà lưới,… mang lại hiệu quả kinh tế cao; bước đầu hình thành mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên HTX.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, BCĐ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Xây dựng kế hoạch, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ và phát triển HTX; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu thành lập mới từ 8-10 HTX. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất giữa các tổ chức hợp tác theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái cộng đồng. Hỗ trợ HTX trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, dịch vụ, gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến. Phổ biến nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể điển hình tiên tiến sản xuất theo chuỗi giá trị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, kiện toàn phát huy vai trò của BCĐ; phối hợp tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý và thành viên HTX…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các thành viên BCĐ trong việc vượt qua khó khăn tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc có hiệu quả theo từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng chí chỉ ra những hạn chế của kinh tế tập thể, như số lượng HTX trên địa bàn tỉnh còn ít so với mặt bằng bình quân chung, năng lực quản trị chưa cao, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; tỷ lệ HTX trung bình, yếu còn cao, cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tinh thần chung là kinh tế tập thể phải tập trung phát triển đảm bảo có hiệu quả. Để hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên BCĐ phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn, triển khai kế hoạch một cách đồng bộ. Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các mô hình HTX điển hình, tiên tiến, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả, chương trình hỗ trợ HTX. Sở Công Thương tạo điều kiện cho HTX tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh HTX tỉnh xây dựng hoạch phát triển HTX theo hướng chú trọng thành lập các HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.