Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác cán bộ

Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ, thời gian qua, Ban Tổ chức Tinh ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và cụ thể hóa thành chương trình hành động, hướng dẫn thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, địa phương đã triển khai quán triệt, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, đơn vị và đạt được kết quả tích cực. Điểm nổi bật, đã tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm 1.531 trường hợp. Trên cơ sở quy hoạch các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã cử 19.196 lượt cán bộ theo học các lớp về chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật kiến thức mới, nhằm nâng cao trình độ, chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. 

Có thể khẳng định việc thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ rất nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được củng cố, kiện toàn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, bảo đảm lãnh đạo, quản lý, điều hành các mặt công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, ngành, lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm; có quyết tâm xây dựng địa phương, đơn vị, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có ý thức tổ chức kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao; tích cực phấn đấu rèn luyện, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp uỷ địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác cán bộ của tỉnh thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc thực hiện các nghị quyết, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ chưa mang tính tổng thể, cho nên, khi có yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ thì thiếu tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng chưa đảm bảo. Vẫn còn nơi này, nơi khác tình trạng bố trí, sử dụng cán bộ “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”; chưa mạnh dạn thay thế hoặc cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ có năng lực, uy tín thấp, chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, với chức năng là cơ quan tham mưu cho cấp uỷ tỉnh về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Xác định công tác tổ chức, cán bộ là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, vì vậy phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền một cách có hiệu quả, thiết thực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, bảo đảm theo tiêu chuẩn, vị trí việc làm; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực; chú trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kỹ năng giải quyết các vấn đề mới phát sinh cho cán bộ trong quy hoạch. Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, từng bước thực hiện đối với các chức danh khác.

Cấp ủy các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải có chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, bảo đảm chỉ tiêu, cơ cấu phù hợp, gắn việc thực hiện chỉ tiêu với trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Phấn đấu từng bước đạt mục tiêu đề ra, theo đó đến năm 2030: Tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cấp tỉnh đạt 10% trở lên; cán bộ chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện 15%. Phải có nữ trong ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp hiện nay 24,01% (mục tiêu từ 20-25%); cán bộ nữ là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 30% (mục tiêu trên 35%).

Xây dựng cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ. Tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng. Tập trung xây dựng, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác tổ chức, cán bộ. Đặc biệt, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, vô tư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, các cơ quan tham mưu cấp ủy phải “đúng vai, thuộc bài”, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh, vướng mắc nổi lên để xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Với những giải pháp trọng tâm nêu trên và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng của tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.