91 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 91 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành nhiều thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín, vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã đề ra Cương lĩnh chính trị đúng đắn, tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày 3-2-1930 đã trở thành mốc son lịch sử trong tiến trình phát triển của dân tộc ta, là bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự bế tắc về đường lối cứu nước mà trước đó các nhà yêu nước cùng Nhân dân vùng lên tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều cuộc đấu tranh quật khởi nhưng đều không thành công. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

Từ thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hòa chung dòng lịch sử hào hùng của cả nước, trong những năm 1928-1929 tỉnh Ninh Thuận đã có một số tổ chức Đảng, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như: Chi bộ Tân Việt Cầu Bảo, Chi bộ Tân Việt Đề pô Tháp Chàm,... Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, đề ra chủ trương chọn những đảng viên Tân Việt đủ tiêu chuẩn chuyển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Ninh Thuận, cơ quan liên tỉnh (Ngũ trang) tiến hành thực hiện Nghị quyết chuyển đảng vào tháng 3-1930 tại khu vực đồn kiểm lâm Tân Mỹ (Ninh Sơn). Đến tháng 4-1930, các chi bộ Tân Việt ở Ninh Thuận tiến hành thực hiện chủ trương chuyển Đảng. Từ đó, Ninh Thuận có các chi bộ Cộng sản đầu tiên hoạt động, trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân trong tỉnh hoà vào phong trào đấu tranh cách mạng của cả nước, đã lãnh đạo bộ đội địa phương, dân quân du kích, Nhân dân trong tỉnh vùng lên tấn công và nổi dậy đánh đuổi thực dân Pháp và đánh đổ chế độ Mỹ- Ngụy, giải phóng tỉnh nhà, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Chặng đường 91 năm tiến hành sự nghiệp cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân Ninh Thuận luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Ảnh: Văn Nỷ

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong không khí toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà phấn khởi đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tự hào nhìn lại những thành tựu mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết một lòng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 và ứng phó với tình hình hạn hán hiệu quả, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển KT-XH. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,17%, năm thứ hai liên tiếp Ninh Thuận là một trong những tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 60,7 triệu đồng, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch thu nhập bình quân đầu người so với cả nước. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực, nhất là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Diện mạo đô thị và nông thôn tiếp tục đổi mới, khang trang; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; vị thế của tỉnh được nâng lên, hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến ngày càng nhiều hơn.

Bước sang năm mới 2021, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; dự báo có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch COVID-19,... Trong tình hình đó, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, khát vọng phát triển với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra; góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tự hào 91 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Ninh Thuận càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.