Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra giải pháp: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Tự hào có Đảng lãnh đạo

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảng bộ các huyện, thành phố và đảng bộ xã, phường, thị trấn luôn chủ động, kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời cụ thể hóa, vận dụng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những nghị quyết được ban hành bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển KT-XH của tỉnh, đã được các cấp ủy đảng nhanh chóng triển khai, đi vào cuộc sống, được Nhân dân tin tưởng đón nhận, trở thành kim chỉ nam trong những hành động cụ thể, tạo nên những bước đột phá trong phát triển KT-XH tại mỗi địa phương, đơn vị và trong toàn tỉnh.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ. Các cấp ủy đảng đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Tiến hành sáp nhập thôn, khu phố không đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 48 đơn vị (đạt 10,82%); tinh giản 1.583 công chức, viên chức, vượt mục tiêu đề ra. Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ. Sau sắp xếp, kiện toàn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, chất lượng được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy tiến hành kiểm tra 2.725 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 1.720 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát phát hiện 20 trường hợp đảng viên vi phạm phải xem xét thi hành kỷ luật. Kiểm tra 2.170 tổ chức đảng và giám sát 1.002 tổ chức đảng; qua kiểm tra còn 42 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục. Các cấp ủy, chi bộ thi hành kỷ luật 176 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 50 đảng viên vi phạm. Công tác dân vận, nhất là “dân vận chính quyền” đạt nhiều kết quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bước đầu phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó, đã củng cố mạnh mẽ niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những kết quả to lớn, có ý nghĩa trong phát triển KT-XH của tỉnh trong 5 năm qua. Kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nên những dấu ấn nổi bật. Đã hoàn thành 25/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người/năm, tăng 2,17 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước; kết nạp 4.675 đảng viên mới, đạt 136,3% chỉ tiêu. Đặc biệt, trong năm 2020, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, ứng phó hạn hán vừa phát triển kinh tế, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 12,17%, nằm trong những tỉnh đứng đầu cả nước về tăng trưởng GRDP năm 2020 càng được khẳng định sâu sắc, nhân lên niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh trước các vấn đề lớn, sống còn của địa phương, của đất nước.

Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Xuyên suốt 91 năm lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, 13 nhiệm kỳ lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, bài học sâu sắc, quý báu mà Đảng bộ tỉnh luôn khắc ghi và đề cao, đó là luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, cùng cả nước thực hiện CNH, HĐH đất nước, cùng với đổi mới nền kinh tế, từng bước đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp bách. Trong khi đó, năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đây cũng là năm chuyển giao giữa 2 kỳ kế hoạch 2016-2020 và 2021-2025, thuận lợi đã tăng lên nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Ninh Thuận bước vào một giai đoạn phát triển mới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tập trung triển khai đồng bộ nhóm giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng. Thực hiện tốt quy chế, quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Tiếp tục đổi mới quy trình ban hành nghị quyết và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các cấp uỷ, bảo đảm kịp thời, rõ trọng tâm, sát thực tiễn, khả thi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong tỉnh càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.