Ngày làm việc thứ hai của Đại hội XIII của Đảng: Thảo luận Văn kiện đại hội

Ngày 27-1 là ngày thứ hai chính thức diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo chương trình, các đại biểu làm việc tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), thảo luận các văn kiện đại hội. Thay mặt đoàn Chủ tịch, buổi sáng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên họp.

Theo đó, các đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan trung ương và địa phương đã trình bày báo cáo 33 tham luận. Trên tinh thần đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để tham luận nhiều nội dung trọng tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Phát huy phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Phát triển kinh tế tri thức - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ thành phố Hồ Chí Minh.Phát triển nông nghiệp đa dạng tỉnh Bắc Giang dựa trên điều kiện đặc thù vùng Trung Du - Miền Núi. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025”. Tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu và chuỗi giá trị toàn cầu của tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận dự Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về: Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021 – 2030. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyết lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy nội lực và sức sáng tạo, Đồng Tháp chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường”…

Qua một ngày làm việc trong không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Tất cả các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung phân tích, đánh giá, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp quan trọng, mang tính đột phá chiến lược, sáng tạo phù hợp tình hình thực tiễn đất nước, bảo đảm đúng định hướng của Đảng.

Ngày mai, 28-1, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Phóng viên Báo Ninh Thuận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến các hoạt động tại Đại hội XIII của Đảng.