UBND tỉnh: Họp nghe báo cáo chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 26-1, UBND tỉnh tổ chức buổi họp nghe báo cáo chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp; tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố triển khai công tác khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế từ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) để lập danh mục và xây dựng đề án khuyến công phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển ở từng địa phương. Theo đó, có 6 nội dung khuyến công tập trung hỗ trợ về xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở CNNT; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT; hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp… Với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 83,3 tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành và địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Công Thương trong việc xây dựng báo cáo chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị, Sở Công Thương tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ đề ra; xây dựng kế hoạch, lồng ghép bố trí vốn hiệu quả cho các chương trình hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền giúp các cơ sở CNNT tiếp cận được nguồn kinh phí khuyến công. Qua đó, từng bước góp phần đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn.