Tự hào và niềm tin sâu sắc

Trong không khí nô nức của những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, cùng với cả nước, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta đang phấn khởi hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng tự hào và niềm tin sâu sắc.

Trải qua 91 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã qua mười hai kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng đều ghi một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc.

Qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ, đặt ra nhiều thách thức lẫn cơ hội đối với sự phát triển của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với nhiệm vụ quan trọng như trên, công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, cả về mặt tổ chức, nội dung và công tác nhân sự.

Đường phố TP Phan Rang-Tháp Chàm trang trí rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Phan Bình

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đã kế thừa, bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 35 năm qua với nhiều nội dung mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ vạch ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm sắp tới, mà còn đề ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu hướng tới hai sự kiện rất trọng đại: 100 năm thành lập Đảng (1930-2030) - Việt Nam trở thành nước cơ bản có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và 100 năm thành lập nước (1945-2045) - Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Thời gian qua, toàn tỉnh ta đã phát động và triển khai nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, lập thành tích xuất sắc hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đợt sinh hoạt chính trị góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã có nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, thể hiện ý thức trách nhiệm cao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những ngày này, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đang khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần quyết liệt và hiệu quả, biến lời nói thành hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tích cực triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động đón chào và nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hướng về ngày hội lớn của Đảng và của toàn dân tộc với lòng tự hào và niềm tin sâu sắc, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.