Ðại hội lần thứ IV của Ðảng: Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước

Ðại hội lần thứ IV của Ðảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 14 đến 20-12-1976. Thay mặt cho 1,5 triệu đảng viên trong cả nước, 1.008 đại biểu về dự Ðại hội. Ðến dự, có 29 đoàn đại biểu các Ðảng Cộng sản, Ðảng Công nhân, phong trào giải phóng dân tộc và các tổ chức quốc tế.

Báo cáo chính trị trình bày tại Ðại hội nêu rõ, thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc trang sử chói lọi nhất; là một chiến công vĩ đại mang tầm vóc lịch sử thế giới của thế kỷ 20. Ðó là thắng lợi của đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, bền bỉ, thông minh của Ðảng và dân tộc Việt Nam Anh hùng với sự giúp đỡ chí tình của các nước xã hội chủ nghĩa, của giai cấp công nhân và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Ðại hội xác định, đường lối chung của cách mạng nước ta là nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt. Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu. Ðồng thời không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở đường lối chung, Ðại hội chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ xuyên suốt giai đoạn này là thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc, cải tạo xã hội chủ nghĩa, hàn gắn vết thương chiến tranh; từng bước khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội,… Về kế hoạch 5 năm 1976-1980, Ðại hội xác định hai mục tiêu là vừa bảo đảm nhu cầu đời sống nhân dân vừa tích lũy để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Muốn vậy, phải ra sức phát triển vượt bậc về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giải quyết vững chắc nhu cầu về lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thông dụng, xây dựng thêm nhiều cơ sở mới về công nghiệp nặng, nhất là cơ khí, mở mang giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, đẩy mạnh khoa học - kỹ thuật,…

Về công tác xây dựng Ðảng, Ðại hội nêu lên những thay đổi và nhiệm vụ chủ yếu trong thời kỳ mới; vận dụng những kinh nghiệm tích lũy được trong mấy chục năm qua, xác định phương châm, biện pháp trong giai đoạn mới, bảo đảm để Ðảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Ðại hội quyết định đổi tên Ðảng Lao động Việt Nam thành Ðảng Cộng sản Việt Nam như tên gọi khi thành lập; thông qua Ðiều lệ mới của Ðảng, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm. Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên chính thức và ba ủy viên dự khuyết. Ðồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư của Ðảng.

 Theo Báo Nhân Dân