Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn tín dụng năm 2020

Trong năm 2020, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và sự phối hợp đồng bộ của sở, ngành, địa phuơng đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) được giao.

 Trong năm qua, bám sát mục tiêu, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TDCSXH. Tập trung triển khai các biện pháp huy động vốn theo kế hoạch được Trung ương giao; tổ chức giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn ngân sách địa phương cho các huyện, thành phố; đồng thời, giảm bớt các thủ tục vay vốn; qua đó, đáp ứng kịp thời vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội,
nông dân xã Phước Sơn (Ninh Phước) đầu tư phát triển mô hình sản xuất, ổn định đời sống.

Ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh, cho biết: Từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng của chi nhánh đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao, các đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện, có nhu cầu đều được giải quyết cho vay đảm bảo. Tính đến ngày 31-12-2020, tổng nguồn vốn cân đối từ Trung ương, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và vốn nhận ủy thác của địa phương đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so với năm 2019, tiến hành giải ngân 701 tỷ đồng, với hơn 19.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó, tập trung vào các chương trình cho vay như: Hộ mới thoát nghèo 290 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 110 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 71 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo 51 tỷ đồng; cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg 36 tỷ đồng; cho vay chương trình học sinh - sinh viên 30 tỷ đồng, nâng mức vay thông qua 15 chương trình đến nay đạt 2.333 tỷ đồng, với hơn 75.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Song song đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn quan tâm thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn; duy trì hiệu quả hoạt động các điểm giao dịch tại 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn đối với khách hàng vay vốn. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức sử dụng vốn và nghĩa vụ trả nợ của hộ vay, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng để khơi tăng nguồn thu, tạo lập vốn để cho vay xoay vòng; nhờ đó, chất lượng tín dụng luôn ổn định và không ngừng nâng cao, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 5,1 tỷ đồng, chiếm 0,22%/tổng dư nợ, giảm 768 triệu đồng so với đầu năm. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm đã giúp cho 2.729 hộ thoát nghèo và 3.693 hộ thoát khỏi diện cận nghèo.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hướng dẫn
người dân làm thủ tục vay vốn ưu đãi. Ảnh: Phan Bình

Năm 2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng trong năm đạt từ 8-10%, thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao; tăng tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân toàn tỉnh đạt trên 90%, có 100% xã, phường, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt từ khá trở lên... Để đạt được mục tiêu đề ra, ông Lê Minh Lộc, cho biết thêm: Đơn vị tiếp tục chỉ đạo và quán triệt đến các hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc việc họp bình xét cho vay, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện TDCSXH; chủ động phân tích nợ xấu, phân loại từng đối tượng để có biện pháp thu hồi nợ đảm bảo. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả chính sách cho vay của Chính phủ.