Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021

Ngày 14-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và truy quyét chống phá rừng năm 2021

Trong năm 2020, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng và lực lượng liên quan tổ chức 1.985 đợt tuần tra, truy quét chống phá rừng với 12.328 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QLBVR được quan tâm thực hiện. Đã tổ chức 122 đợt tuyên truyền với hơn 6.000 lượt người tham gia; vận động 762 hộ dân ký cam kết không vi phạm quy định về QLBVR và PCCCR. Trong năm, số vụ vi phạm quy định QLBVR giảm 28,57% so với 2019; toàn tỉnh xảy ra 91 điểm cháy rừng, các điểm cháy chủ yếu là cháy lướt dưới tán rừng nên không gây thiệt hại về tài nguyên rừng…

Hội nghị triển khai Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ trong việc phân cấp trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung triển khai có hiệu quả, chặt chẽ quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016-2025; phối hợp với các cơ quan, đơn vị giám sát chặt chẽ, hiệu quả các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, truy quét tại các khu vực rừng trọng điểm, rừng giáp ranh và PCCCR; tăng cường quản lý chặt chẽ các diện tích rừng, đất rừng và xử lý nghiêm các hành vi phát rừng, lấn chiếm đất rừng. Chú trọng quản lý chất lượng giống lâm nghiệp, nhất là nghiên cứu xây dựng hệ thống rừng giống, vườn ươm chất lượng cao; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của rừng trồng, rừng sản xuất gắn với gia tăng các sản phẩm gỗ qua chế biến. Tập trung xây dựng và thực hiện tốt phương án PCCCR; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân về công tác QLBVR và PCCCR. Thực hiện tốt chủ trương giao đất, giao rừng cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng và xây dựng hiệu quả các mô hình sinh kế, hỗ trợ người dân phát triển dưới tán rừng…