Công văn của UBND tỉnh: Chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 112/UBND-VXNV, ngày 11 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh về Chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.