Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 12-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, dịch tả lợn Châu Phi và hạn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp đã vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, nổi bật nhất là phát triển các mô hình sản xuất mới, doanh nghiệp từng bước ứng dụng công nghệ cao, các hình thức liên kết, hợp tác ngày càng phát triển, cây trồng, vật nuôi đặc thù lợi thế, bước đầu tạo dựng 69 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3-4 sao và đang chờ 1-2 sản phẩm 5 sao.

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi để từng bước trở thành ngành sản xuất chính, trọng tâm là đẩy mạnh nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các đối tượng cây trồng, vật nuôi lợi thế cạnh tranh có hiệu quả. Phát triển thủy sản bền vững với trọng tâm là xây dựng, phát triển nghề cá có trách nhiệm, khuyến khích đầu tư trang, thiết bị hiện đại cho nhóm tàu khai thác vùng khơi và xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Triển khai hiệu quả Chương trình bảo vệ và phát triển rừng gắn với tạo sinh kế, giảm nghèo cho cộng đồng dân cư sống gần rừng và nhân rộng mô hình làm giàu từ rừng, nâng cao độ che phủ đạt 47%. Tiếp tục phát triển các loại hình kinh tế hợp tác liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, từng bước ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bố trí lại dân cư vùng có nguy cơ thiên tai trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt 3-4%.

Để đạt được mục tiêu, Sở NN&PTNT đề ra giải pháp tham mưu UBND tỉnh các chương trình, đề án liên quan đến cơ cấu lại nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ đối với sản phẩm đặc thù, có lợi thế của tỉnh; hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung chỉ đạo phát triển nông, lâm, thủy sản theo Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hợp tác xã gắn với sản phẩm OCOP. Triển khai các công trình, dự án trọng điểm như hồ chứa nước Sông Than, hồ chứa nước Kiền Kiền; các công trình đê, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển, chống sạt lở; các dự án di dân vùng thiên tai; dự án nông nghiệp công nghệ cao…