Ninh Phước: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 11-1, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII; quán triệt các văn bản của Trung ương; thảo luận về nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV …

 

Thông qua hội nghị, nhằm quán triệt sâu sắc những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến các cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất để góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.