Tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin tổng hợp

Ngày 8-1, tại Trung tâm Công nghệ thông tin – VNPT Ninh Thuận, Văn Phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin tổng hợp để giúp cho cán bộ, công chức phụ trách: Công tác-tổ chức-cán bộ, tổ chức đảng-đảng viên, kiểm tra, giám sát, lý luận chính trị, tuyên truyền, khoa giáo của Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh; công tác dân tộc, tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy; tham mưu, tổng hợp các cơ quan Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; Báo Ninh Thuận, Đoàn Luật sự, Hội Luật gia… Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị vận hành, khai thác, nhập liệu biểu mẫu báo cáo trên phần mềm được xây dựng theo Hướng dẫn số 18-HD/VPTW, ngày 19-1-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn xây dựng và triển khai phần mềm Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Công chức Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh thực hành phần mềm Hệ thống thông tin tổng hợp