Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 7-1, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai công tác năm 2021.

Năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải thực hiện tốt các chỉ tiêu đặt ra, 100% cán bộ, đảng viên của cơ quan đều có tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tổng số bản án quyết định đã nhận trong năm 723 bản án; trong đó, số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 679 việc, đạt tỷ lệ 85,3%, vượt 4,8% chỉ tiêu được giao; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự bảo đảm kịp thời, đúng quy định…

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Thi hành án dân sự và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đảm bảo kết quả thi hành án thực chất, bền vững; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành hữu quan, UBND các cấp đẩy mạnh công tác thi hành án tại địa phương…