Tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 24-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác TTĐN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Công tác TTĐN tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên BCĐ.

Trong năm 2020, các nhiệm vụ tuyên truyền TTĐN được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả ghi nhận. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được các cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời. Các thành viên BCĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền TTĐN. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về TTĐN được nâng lên. Công tác TTĐN thông qua các chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của tỉnh. Tuy vậy, công tác TTĐN còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành chưa quan tâm đúng mức đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại địa phương, đơn vị; một số nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền chậm được đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng; việc sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại, mạng xã hội trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác lại các thế lực thù địch, tổ chức phản động chống phá ta còn hạn chế...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Công tác TTĐN tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, BCĐ Công tác TTĐN tỉnh tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTĐN. Tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ TTĐN. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, của tỉnh trên trường quốc tế. Quản lý chặt chẽ, thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại. Phát huy nội lực và tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh…