Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác xuất bản “Địa chí Ninh Thuận”

Ngày 24-12, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm và cho ý kiến một số nội dung theo đề xuất của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật về đề tài “Địa chí Ninh Thuận”. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm, Tổ thư ký và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả về chuẩn bị xuất bản “Địa chí Ninh Thuận” đến thời điểm hiện nay và ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành; cùng với một số nội dung theo đề xuất của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật; phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, "Địa chí Ninh Thuận" là công trình khoa học rất có giá trị, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Do đó cần phải tiếp tục tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao để công trình này được xuất bản bảo đảm được nội dung và tiến độ thời gian đề ra. Đồng chí yêu cầu, trước mắt tập trung hoàn thiện số liệu, một số vấn đề mà Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật đã đề xuất.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Để lượng hóa đầy đủ các yêu cầu của "Địa chí Ninh Thuận", đồng chí giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu các phương án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến chính thức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao cơ quan Thường trực là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện hiệu quả, trong đó cần xác định công việc, trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành, địa phương có liên quan để phối hợp, cung cấp số liệu kịp thời, khoa học, chính xác. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần tiếp tục kiện toàn bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo; bổ sung cán bộ tham gia Tổ thư ký; bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện theo đúng quy định.