Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

Ngày 2-6-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch số 544/KH-UBTVQH14 về tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW, ngày 3-12-2020 của Ban Tuyên giáo trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021).