Báo cáo nhanh: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 14-12-2020 đến ngày 20-12-2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo nhanh số 400/BC-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 14-12-2020 đến ngày 20-12-2020.