HĐND huyện Ninh Hải khóa XI, tổ chức Kỳ họp thứ 16

Trong hai ngày 21 và 22 - 12, HĐND huyện Ninh Hải khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

Trong năm 2020, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 và ảnh hưởng của hạn, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Ninh Hải đã thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Sản lượng khai thác hải sản đạt trên 30 ngàn tấn, tăng 3,37% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 113 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ; tạo việc làm mới cho 3.320 lao động. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Các đại biểu HĐND huyện Ninh Hải dự kỳ họp cuối năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2021 của HĐND huyện về “Kết quả thực hiện chương trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với một số nội dung chủ yếu như: Tiếp tục huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu sản lượng lương thực đạt trên 36.000 tấn; sản lượng khai thác hải sản đạt 30.000 tấn; sản lượng muối đạt 305.000 tấn; thu ngân sách đạt trên 82 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 3.300 lao động; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã được phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế kinh tế biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường…