Bạn đọc hỏi-Ngành thuế trả lời

Một bạn đọc ở Ninh Phước, hỏi: Tôi muốn bán 1 miếng đất (trồng lúa, không phải miếng đất duy nhất), vậy tôi phải chịu các loại thuế và phí gì?, bao nhiêu phần trăm? Và người mua chịu khoản phí nào không?

Ngành Thuế trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN; Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, thì:

- Trường hợp bạn muốn bán một miếng đất (chuyển nhượng quyền sử dụng đất), bạn phải nộp thuế TNCN.

Cách tính thuế TNCN:

+ Trường hợp 1: Thuế TNCN từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng (=) Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, trường hợp giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng hoặc không xác định được giá thực tế chuyển nhượng thì giá được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định) trừ (-) giá vốn và các chi phí liên quan nhân (x) 25%.

+ Trường hợp 2: Trường hợp không xác định được hoặc xác định không đúng giá vốn thì:

Thuế TNCN từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng (=) Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhân (x) 2%.

- Người mua phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức thu lệ phí trước bạ được tính theo tỷ lệ là 0,5% trên giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất.