Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (Kết luận 61) và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” (Quyết định số 673). Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, tham dự có đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nông dân (ND); nâng cao vị thế, vai trò của Hội ND Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Các cấp ủy, chính quyền và Hội ND các cấp đã đẩy mạnh quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, hội viên, ND về quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp (NN), ND, nông thôn (NT), từ đó tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả Kết luận 61. Hội ND các cấp tích cực tham gia các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM; đặc biệt, bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ ND các cấp; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND..., tạo nguồn lực to lớn, điều kiện thuận lợi để các cấp Hội tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho ND phát triển sản xuất, kinh doanh. Các phong trào thi đua tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động NT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, ND. Hội ND các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết trong ND, mối quan hệ mật thiết giữa ND với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố...

Hội nghị đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong những năm tiếp theo. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, hội viên, ND về vai trò, vị trí của NN, ND, NT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bổ sung ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Quỹ Hỗ trợ ND các cấp. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội ND các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề ND. Vận động ND tích cực tham gia các phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích đạt được trong việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 thời gian qua của các cấp, ngành, địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, nước ta đi lên từ NT, ND, chính vì vậy giai cấp ND luôn có vị thế hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời kỳ hội nhập, sự phát triển NN, ND, NT đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ khó khăn, thách thức mới. Vì vậy, yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là Hội ND các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp, khắc phục những khó khăn, thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận 61 và Quyết định 673. Trong tổ chức thực hiện, cần có tính khoa học, sáng tạo, đổi mới, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm cụ thể. Đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân, nhất là hội viên, ND trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về NN, ND, NT. Hội ND tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, ND ngày càng vững vàng về tư tưởng chính trị, nâng cao về năng lực, phát huy tư duy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, lao động, sản xuất. Tiếp tục sử dung hiệu quả nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao, nhất là Quỹ Hỗ trợ ND và Trung tâm Hỗ trợ ND, đồng thời huy động nguồn lực từ xã hội để phục vụ phát triển NN, ND, NT. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo giúp hội viên, ND phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao cả về đời sống vật chất, tinh thần... qua đó tiếp tục đưa Kết luận 61 và Quyết định 673 đi vào đời sống, đóng góp quan trọng vào phát triển toàn diện NN, ND, NT, cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.