Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021 và bầu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 11-12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và bầu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa VIII), nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2020, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh được quan tâm thực hiện tốt. Năm 2020, các cấp hội đã phối hợp mở 71 lớp tập huấn, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 4.125 hội viên nông dân; tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ đến nay trên 1.500 tỷ đồng. Tổ chức hội ngày càng được củng cố, phát triển. Trong năm, đã kết nạp 3.439 hội viên, đạt 146% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 46.518 người, đạt 63% so với hộ nông nghiệp trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2020.

Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Đồng thời triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật... cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển tế - xã hội đã đề ra.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 3 uy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa VIII); đồng thời bầu đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa VIII), nhiệm kỳ 2018-2023.