Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2

Ngày 4-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác năm 2021; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy và chính quyền các cấp; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân, toàn tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đạt được kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực với 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và chuyển biến tích cực, thực hiện thành công “mục tiêu kép” đã đề ra; kinh tế tăng trưởng cao thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số lĩnh vực tăng trưởng mạnh, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo; thu ngân sách và tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt mục tiêu. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế có chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh; trọng tâm là đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ngay sau đại hội.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu chung tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) theo hướng nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế đô thị, lấy kinh tế biển là động lực. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chú trọng nâng chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong năm 2021, qua đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm công tác nắm tình hình tư tưởng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nhất là ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh. Không ngừng nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đấu tranh kiềm chế có hiệu quả các loại tội phạm và tai nạn giao thông. Đồng chí cũng đề nghị Ban cán sự Đảng-Đoàn HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.