Khối thi đua các cơ quan tham mưu văn hóa-xã hội tỉnh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 2-12, Khối thi đua các cơ quan tham mưu văn hóa-xã hội tỉnh, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc; Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận và Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước được các cơ quan trong Khối triển khai kịp thời, đi vào chiều sâu, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua công tác thi đua, khen thưởng đã tạo không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích các tập thể, cá nhân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Khối thi đua các cơ quan tham mưu văn hóa-xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Khối thi đua các cơ quan tham mưu văn hóa-xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Cùng với đó, các cơ quan, đợn vị trong Khối phát động 2 đợt thi đua; tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28-5-2014 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, nâng cao nhận thức trong từng cơ quan, toàn xã hội về thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo khen thưởng thật sự tiêu biểu, điển hình và phù hợp với cấp khen thưởng…