Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 27-11, UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố đạt được một số kết quả tích cực. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kinh tế có mức tăng trưởng khá, ở mức 7,4%; chuyển dịch theo đúng hướng: Thương mại- dịch vụ, công nghiêp- xây dựng; trong đó tỷ trọng thương mại- dịch vụ chiếm 62,6%; công nghiệp- xây dựng 30,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 4.077 tỷ đồng, tăng 4,7%, đạt 100,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 663 tỷ đồng, vượt 17% so kế hoạch.Trên các lĩnh vực: Quản lý đô thị; giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

Năm 2021, thành phố tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, thách thức, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng khai thác tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II. Tận dụng hiệu quả cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt lõi là phát triển đô thị du lịch; đồng thời tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển Tp.Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, từng bước trở thành đô thị thông minh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 11 - 12%; trong đó thương mại- dịch chiếm tỷ trọng 64-65%; công nghiệp- xây dựng chiếm 30-31%...