UBND huyện Ninh Hải họp thống nhất Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày 27-11, UBND huyện Ninh Hải tổ chức họp thông qua các nội dung về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để thống nhất báo cáo lần cuối trình UBND tỉnh.

Xác định vai trò quan trọng của việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đến việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, UBND huyện Ninh Hải đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp Miền Trung khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng đất cụ thể có tính khả thi cao để đưa vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất 2021. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 31 công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất chuyển tiếp từ năm 2020 sang thực hiện tiếp năm 2021, với diện tích 536,56 ha; 13 dự án đăng ký mới năm 2021 với diện tích 417,76ha; 20 khu vực cần giao đất, cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư với diện tích 68,43ha.

UBND huyện Ninh Hải họp thống nhất các nội dung về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị tư vấn, UBND huyện cơ bản thống nhất các nội dung dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh. Việc hoàn thành báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện được xem là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.