Chuyển biến từ phong trào xây dựng xã hội học tập

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng xã hội học tập (XHHT) ngày càng lan tỏa trong đời sống Nhân dân.

Để phong trào được triển khai hiệu quả, căn cứ hướng dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24-8-2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng XHHT giai đoạn 2016-2020; tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh… Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn Hội Khuyến học các huyện, thành phố triển khai thực hiện phong trào, trong đó chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng XHHT giai đoạn 2016-2020; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khuyến học, cán bộ văn hóa xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương kế hoạch, hoạt động của Hội, các điển hình, mô hình tiên tiến; đồng thời, ký kết liên tịch với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào học tập trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

Chung tay thực hiện công tác KHKT, xây dựng XHHT, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn; quán triệt sâu kỹ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác xây dựng XHHT. Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với vận động cán bộ, hội viên tham gia hoạt động xã hội hóa giáo dục, xây dựng các mô hình học tập, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng XHHT ngày càng phát triển, lan tỏa khắp các vùng miền trong tỉnh, đã gắn kết giữa hệ thống giáo dục chính quy trong nhà trường với hệ thống học tập ngoài xã hội, thu hút, huy động và khơi dậy tinh thần hiếu học trong cộng đồng dân cư.

Học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (Ninh Hải) trong giờ tập thể dục.

Từ thí điểm năm 2015, triển khai đại trà năm 2016, đến nay, phong trào xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh nhìn chung được Nhân dân đồng thuận hưởng ứng thực hiện, đạt kết quả khả quan, góp phần nâng cao trình độ dân trí, giúp nhiều xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 5 năm (2015-2020), toàn tỉnh có 163.099 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”; 589 dòng họ đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập”; 402 cộng đồng đăng ký danh hiệu “Cộng động học tập” và 282 đơn vị đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập”. Qua kiểm tra, đánh giá theo tiêu chí do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã công nhận danh hiệu “Gia đình học tập” cho 70.841 gia đình, đạt 43,4% so với số đăng ký; công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập” cho 237 dòng họ, đạt 40,2%; 272 “Cộng đồng học tập”, đạt 67,7%; 204 “Đơn vị học tập”, đạt 72,3% số đăng ký và vượt 22,3% so với kế hoạch. Đặc biệt, qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình học tập tiêu biểu được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen giai đoạn 2016-2020 như: Gia đình ông Hồ Phúc (Ninh Sơn), tộc họ Đổng Dậu (Ninh Phước), Cộng đồng học tập thôn Nha Hố 2 (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn) và Đơn vị học tập xuất sắc như Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam).

Cùng với các mô hình học tập nói trên, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh còn phối hợp với ngành Giáo dục, các xã, phường, thị trấn thúc đẩy hoạt động các Trung tâm Học tập cộng đồng vào nền nếp, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia học tập, nghiên cứu, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kiến thức chăn nuôi - trồng trọt, kỹ năng sống…; đồng thời quyên góp, vận động Quỹ Khuyến học mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng, tạo nguồn kinh phí giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường thi đua học tập tốt để thay đổi cuộc đời.

Để phong trào xây dựng XHHT ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, trong giai đoạn tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu; tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác KHKT, xây dựng XHHT, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác KHKT, xây dựng XHHT; củng cố, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh và triển khai hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập… Toàn Hội phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tập huấn nâng cao nhận thức về XHHT, mô hình học tập; 50% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 70% thôn, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 80% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt “Đơn vị học tập”.