Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Nông dân tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

Ngày 24-11, Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên nông dân và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận, quân đội, Trung ương Hội Nông dân và địa phương phát động; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội. Đồng thời, phối hợp xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp, đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025