Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Ngày 24-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh và Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và các địa phương. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo Bộ Tư pháp, giai đoạn 2016-2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng; cơ bản thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng; góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tôn trọng, bảo vệ quyền con người, chủ động hội nhập quốc tế. Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản; Chính phủ ban hành 745 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; ở địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản... Công tác xây dựng pháp luật được đổi mới, quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thống nhất, từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách, pháp luật. Công tác thi hành pháp luật được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã áp dụng khoa học công nghệ vào truyền thông để đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vai trò của pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao. Cuộc chiến chống tham nhũng thu được nhiều thành tựu nổi bật. Việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ. Ý thức pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng lên rõ rệt, hoạt động giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức xã hội, Nhân dân thay đổi về hình thức và nội dung, hiệu quả, thực chất.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương trình bày các tham luận, góp ý về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cơ bản tán thành, đánh giá cao sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm, sự tham gia của các các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát nội dung định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ, chủ động, có trách nhiệm với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội để nâng cao hơn nữa tính dự báo và chất lượng công việc lập pháp, lập quy. Tiếp tục đổi mới quy trình, hiện đại hóa kỹ thuật xây dựng pháp luật, phối hợp hiệu quả với các cơ quan được giao lấy ý kiến. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, có chế tài nghiêm minh. Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự án luật về tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo sự lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.