Công an tỉnh: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 16-11, Công an tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho 100 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 của lực lượng Công an nhân dân.

Trong thời gian học tập, các học viên được tiếp thu những chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về ANTT, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia; chiến lược diễn biến hòa bình; nội dung cơ bản của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh…Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, rèn luyện, giữ vững lập trường chính trị, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch; đồng thời phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH tại địa phương.