Hỗ trợ thức ăn hỗn hợp cho các hộ chăn nuôi bò sinh sản

Được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận triển khai dự án “Xây dựng mô hình cải tạo để nâng cao năng suất đàn bò thịt địa phương” có quy mô 120 con bò cái nền tham gia thụ tinh nhân tạo với 30 hộ nông dân tham gia tại xã Quảng Sơn, (Ninh Sơn).

Theo đó, các hộ tham gia dự án được Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí vật tư và 168kg thức ăn hỗn hợp/bò cái có chửa. Ngoài ra, các hộ tham gia được tập huấn kỹ thuật, được tư vấn về phát triển chăn nuôi bò theo hướng an toàn sinh học, phù hợp với xu hướng của thị trường.

Các hộ dân tham gia dự án nhận hỗ trợ thức ăn hỗn hợp.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnhm phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Ninh Sơn tổ chức cấp phát hỗ trợ 13.776 kg thức ăn hỗn hợp đợt 1 cho 82 hộ nông dân tham gia dự án tại xã Quảng Sơn.