Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Ninh Thuận

Ngày 28-10-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương (TLGDĐP) lớp 1 tỉnh Ninh Thuận trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành để tiến hành xuất bản, in ấn và phát hành TLGDĐP lớp 1 tỉnh Ninh Thuận trong chương trình GDPT 2018, sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

TLGDĐP lớp 1 tỉnh Ninh Thuận do Ban Biên soạn TLGDĐP cấp tiểu học trong chương trình GDPT tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Gia Định (đơn vị thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) biên soạn để đáp ứng nội dung giáo dục địa phương của chương trình GDPT 2018. Tài liệu gồm 7 chủ đề: Quê hương em, đặc sản địa phương, nhân vật lịch sử-văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa, làng nghề truyền thống, lễ hội truyền thống và văn hóa ứng xử. Mỗi chủ đề, bài học được thiết kế thành các hoạt động học tập gồm: Khởi động-khám phá-luyện tập-mở rộng-củng cố. TLGDĐP lớp 1 tỉnh Ninh Thuận sẽ đồng hành cùng giáo viên, học sinh trong hoạt động trải nghiệm, lồng ghép, tích hợp trong các môn học, qua đó giúp các em có thêm những kiến thức về cảnh quan, môi trường, các giá trị về văn hóa, lịch sử, truyền thống và hiện đại của quê hương Ninh Thuận.