Thông báo của UBND tỉnh về việc cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại bình thường

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo 84/TB-UBND, ngày 29 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại bình thường.