Ninh Sơn: Chú trọng phát triển vùng nguyên liệu phục công nghiệp chế biến

Ninh Sơn là huyện trung du miền núi, với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 23.358 ha, chiếm 30,27% diện tích tự nhiên. Dân số có hơn 75.670 người, trong đó tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm trên 70% dân số toàn huyện; cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 35%. Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, tình hình thiên tai, hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến bất lợi đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhưng với sự quyết tâm cao, huyện Ninh Sơn đã tập trung chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt kết quả khá quan trọng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,8%; trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản duy trì khá ổn định tăng 6%; thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 150 tỷ đồng, đạt 105,6% so với chỉ tiêu.

Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU về tổ chức lại sản xuất ngành Nông nghiệp huyện Ninh Sơn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 05-NQ/HU về phát triển vùng cây ăn quả đặc sản xã Lâm Sơn gắn với phát triển du lịch sinh thái. Sau khi ban hành nghị quyết, cấp ủy, chính quyền huyện Ninh Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Bước đầu đã hình thành được các vùng chuyên canh với các cây trồng chủ lực như: cây mía 2.100 ha, mỳ 3.500 ha, lúa 9.000 ha, bắp 4.800 ha, điều 1.056 ha… qua đó, đảm bảo nguyên liệu ổn định phục vụ công nghiệp chế biến nông sản. Một số mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa phát triển trong sản xuất, bảo quản, chế biến được áp dụng trong sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, địa phương đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các cây trồng có giá trị như phát triển 81 ha diện tích trồng nho, cải tạo và quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả đặc sản Lâm Sơn với diện tích khoảng 400 ha gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn. Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp và đáp ứng càng tốt hơn yêu cầu sản xuất. Sản xuất nông nghiệp đã đóng góp quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo nguyên liệu ổn định phục vụ công nghiệp chế biến nông sản; tạo việc làm và thu nhập cho dân cư nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh chính trị của địa phương.

Trang trại Nắng và Gió, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) chuyển đổi cây trồng có giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Ninh Sơn cho biết: Để đạt được mục tiêu cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, đảm bảo nguyên liệu ổn định phục vụ công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn, trong thời gian tới huyện Ninh Sơn xác định một số giải pháp chủ yếu, đó là: Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh việc khảo sát quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp một cách cụ thể của từng địa phương, qua đó bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng, đảm bảo mang tính ổn định và có hiệu quả. Trong đó chú trọng xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung đối với các cây trồng chủ lực mang tính hàng hóa, đảm bảo nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, xây dựng vùng nguyên liệu phát triển ổn định. Vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới để kết nối một cách tự nguyện người nông dân với nhau, chuyển dần phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún kém hiệu quả sang mô hình hợp tác mang tính tập thể có định hướng. Qua đó đẩy mạnh đưa cơ giới hóa, khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao, để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Kêu gọi thu hút và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào thu mua sản xuất, chế biến nông sản, khuyến khích liên kết với nông dân trong việc đầu tư cung ứng vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho nông dân đảm bảo ổn định và phát triển. Tiếp tục đầu tư mới, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, việc đầu tư gắn với phát triển mạng lưới giao thông nội đồng, giao thông nông thôn nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, tiêu thụ hàng hóa của nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong đầu tư chú trọng đến việc bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực với mục tiêu phấn đấu là bảo đảm nhu cầu lao động kỹ thuật trong nông nghiệp có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.