Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công điện số 3887/CĐ-UBND, ngày 27 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9.