Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 68

Ngày 26-10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 68.

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học 12 tháng, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về quản lý hành chính nhà nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở... Bên cạnh những kiến thức lý luận, chuyên môn, học viên còn được đi thực tế nắm bắt, nghiên cứu những vấn đề về tình hình nhiệm vụ ở địa phương.

Toàn cảnh khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 68.