Tăng cường công tác dân vận tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quán triệt, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, trong nhiệm kỳ qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiêu biểu là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết và ban hành Đề án, Nghị quyết số 12-NQ/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020”; Chỉ thị số 37-CT/TU về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh …

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh đã gắn với thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh đã tích cực vào cuộc phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh về điện mặt trời, điện gió, hồ, đập, đô thị. Nhất là Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Minh kết hợp đầu tư Trạm biến áp 500 kV và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện lưới quốc gia; xây dựng nông thôn mới, xây dựng các vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao; phòng, chống dịch COVID-19... Qua đó đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, huy động được các nguồn lực trong nhân dân cho việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong công tác dân vận của chính quyền, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về “Tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương các cấp giai đoạn 2016-2020”, theo đó, các cơ quan nhà nước các cấp tập trung triển khai theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân”. Hưởng ứng Năm dân vận chính quyền 2018 và 2019 do Trung ương phát động, công tác dân vận của các cấp chính quyền trong tỉnh có nhiều cách làm hay, hiệu quả và tạo chuyển biến rõ nét. Vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với công tác dân vận, với quần chúng nhân dân được nâng cao; phải thường xuyên triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến công việc của nhân dân; chuyển tải những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân thông qua công tác dân vận thể hiện một cách mềm dẽo hơn, có sức thiết phục hơn. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền các cấp quan tâm đảm bảo công khai, minh bạch, lắng nghe, giải quyết những nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân. Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, gây bức xúc được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp, qua đó đã giảm được các vụ khiếu kiện kéo dài, các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội từng bước được thực hiện hài hòa, sự đồng thuận xã hội ngày càng được mở rộng, niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp được nâng lên.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động, cách thức tổ chức tập hợp, quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, hội viên, nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu chung của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng về cơ sở, tạo khí thế sôi nổi và lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu; nhiều mô hình hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình, nhiều sáng kiến hay đã trở thành phương châm, phương pháp, gắn kết, thúc đẩy và có sức lan tỏa, tạo động lực, cổ vũ, động viên đông đảo nhân dân hưởng ứng. Nhờ “khéo” tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng trăm nghìn mét khối đất, đá, vật tư xây dựng để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, bê tông hóa kênh mương, sửa chữa trường học, khu vui chơi, giải trí... Đến nay, toàn tỉnh có 28/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Ninh Phước đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,74%; kinh tế-xã hội, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trong tỉnh tiếp tục được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường và mở rộng.

Nông dân huyện Ninh Phước thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp. Ảnh: Tiến Mạnh

Những kết quả trên khẳng định hiệu quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.