Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơ bão Molave (Bão số 9)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công điện số 3855/CĐ-UBND, ngày 25 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơ bão Molave (Bão số 9).