Nền tảng vững chắc để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh khó khăn vừa chống hạn, vừa phòng, chống dịch COVID-19, song Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo đạt kết quả tốt và hoàn thành trước tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Công tác lãnh, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã được cấp ủy thực hiện thường xuyên, xuyên suốt. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm và kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ. Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên và tổ công tác của cấp ủy cấp trên bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và các nguyên tắc, thủ tục, quy định. Tổ chỉ đạo của tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm bắt kịp thời tình hình, tiến độ đại hội, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội.

Để thực hiện tốt đại hội CTCS, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn 2 đảng bộ cấp huyện (Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và Đảng bộ huyện Bác Ái) để tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Ngay sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo mở hội nghị rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo đại hội trên diện rộng. Đến ngày 15-8-2020, tất cả 11/11 đảng bộ CTCS tổ chức xong đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng văn kiện trình đại hội, đảm bảo chặt chẽ, có chất lượng, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, các tầng lớp nhân dân, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đại hội đã thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện của cấp trên và cấp triệu tập đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đã coi trọng việc đánh giá, nhận xét cán bộ; nhân sự được lựa chọn giới thiệu tại đại hội đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước. Việc bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ở tất cả các đại hội đều đảm bảo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, nhân sự trúng cử cấp ủy, ủy viên ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt với sự tín nhiệm cao; số dư trong danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy đảm bảo theo quy định; tỷ lệ cấp ủy nữ, cán bộ trẻ; tuyệt đại đa số các đồng chí tái cử đều trúng cấp ủy khóa mới, nhiều đồng chí chủ chốt trúng cử với số phiếu cao. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo phân bổ của tỉnh. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, trang trí khánh tiết được coi trọng; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn được đảm bảo. Cụ thể, tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 350 đồng chí, giảm 38 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ đổi mới cấp ủy trung bình mỗi đảng bộ cấp huyện và tương được 39,56% (đảm bảo các cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ); tổng số cán bộ trẻ trong cấp ủy chiếm 14%; cấp ủy viên nữ 14,75%; số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm 7,42%, tăng 0,2% so với nhiệm kỳ trước; 100% cấp ủy viên có trình độ học vấn đại học trở lên; số đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên 350 đồng chí (trong đó 305 chính thức, 25 dự khuyết). 100% các đảng bộ cấp huyện, thành phố đều thực hiện việc giảm 5% số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 so với số lượng tối đa được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đạt được những kết quả nổi bật nêu trên trước hết là do có sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, đã ban hành hệ thống văn bản đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, nhất quán; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc hướng dẫn kịp thời của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đặc biệt là nhận thức và sự thống nhất cao của đội ngũ đảng viên. Đại hội đảng bộ của hai cấp vừa qua không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng mà còn là ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thành công trong tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở là minh chứng của sự chủ động, thực hiện bài bản, tích cực, nghiêm túc của cấp ủy cấp trên cơ sở và sự chỉ đạo quyết liệt, có trách nhiệm của Tỉnh ủy, khẳng định tinh thần dân chủ-đổi mới-sáng tạo của Ninh Thuận trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây được xem là bài học kinh nghiệm, tiền đề quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tưởng rằng, với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, những chỉ tiêu, khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội nhằm xây dựng quê hương Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững.