Thuận Nam: Chú trọng công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thuận Nam đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 của UBND huyện Thuận Nam diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, bộ phận văn phòng không phát báo cáo trực tiếp như trước, thay vào đó, toàn bộ nội dung, tài liệu cuộc họp được chuyển cho đại biểu nghiên cứu trước qua hệ thống TDOffice. Nhờ đó, cuộc họp rút ngắn phần thông qua báo cáo, tập trung đi thẳng vào nội dung trọng tâm là thảo luận, tìm giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Cán bộ huyện Thuận Nam giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Ảnh: V.Nỷ

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo các đơn vị từ huyện đến cơ sở đều tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin (CNTT), cài đặt các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh để trao đổi, xử lý văn bản, công việc vì thế được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Những việc làm nêu trên, cho thấy công tác CCHC ở huyện Thuận Nam đang có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo huyện trong CCHC.

Xác định CCHC cần phải sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện Thuận Nam đã ban hành 8 kế hoạch và nhiều văn bản triển khai các nội dung liên quan đến nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng việc giải quyết TTHC, nhất là ở các lĩnh vực thu hút đầu tư, đất đai, xây dựng…

Để thực hiện đạt mục tiêu CCHC, huyện triển khai đồng bộ 6 nhóm giải pháp từ cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách bộ máy TTHC nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công; đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính. Nhờ vậy, đến nay huyện đã niêm yết đầy đủ 313 TTHC trên 21 lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của cấp huyện tại bộ phận “một cửa” UBND huyện; cung cấp quy trình giải quyết 93 TTHC để nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thời gian giải quyết một số thủ tục được rút ngắn như: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng rút ngắn còn lại 3 ngày so với 7 ngày theo quy định, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh được thực hiện ngay trong ngày.

Trong giải quyết hồ sơ TTHC, 9 tháng năm 2020, huyện Thuận Nam không có hồ sơ trễ hẹn. Cụ thể, có 3.922/5.630 hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” huyện được giải quyết trước hẹn, đạt 73%. Có 1.502 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, 107 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Đáng ghi nhận, có 30.778 hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” của 8 xã đều được giải quyết trước hẹn. Bên cạnh đó, 167/731 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến giải quyết trước hẹn, 562 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, trả lại 2 hồ sơ.

Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, huyện đã số hóa gần 8.000 văn bản đến và hơn 4.500 văn bản đi để lưu trữ, chuyển tải qua môi trường mạng; tiếp tục duy trì dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước được triển khai mạnh mẽ…

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết: Xác định rõ công tác CCHC cần đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, huyện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm soát TTHC, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công khai minh bạch TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC; rà soát tổ chức bộ máy biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng việc nâng cao trình độ CNTT của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước cấp huyện, xã; duy trì và nâng cao hiệu quả của phần mềm TDOffice, thư điện tử công vụ.