Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020)

Phát huy truyền thống Văn phòng cấp ủy, thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh

Với những thành tích đạt được trong suốt chặng đường phát triển, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) và cán bộ, đảng viên, công nhân viên VPTU đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017); Đảng bộ VPTU được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019; hàng trăm cán bộ, đảng viên, công nhân viên được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen; nhiều đồng chí được nhận Kỷ niệm chương Văn phòng cấp ủy; các tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác luôn đạt danh hiệu vững mạnh.

Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy (VPCU) luôn gắn liền với sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã quyết định lấy ngày 18-10 hằng năm làm ngày truyền thống của VPCU. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống VPCU đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với Ninh Thuận, hoạt động VPCU cũng gắn liền với lịch sử quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ tỉnh. Từ buổi đầu thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên (tháng 4-1930), đây cũng là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của công tác VPCU tỉnh Ninh Thuận. Đến năm 1950, công tác xây dựng Đảng đã có bước phát triển và có đủ cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, lề lối làm việc nền nếp hơn. Trải qua mỗi giai đoạn lịch sử, nhất là sau ngày tái lập tỉnh tháng 4-1992, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới, xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức, từng bước sắp xếp bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU), quy định cụ thể và điều chỉnh hợp lý hơn chức năng nhiệm vụ theo quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ mới. VPTU đã thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương, các Ban Đảng Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc; bám sát cơ sở và nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chủ động tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lãnh đạo và điều hành các hoạt động của cấp ủy.

Phát huy truyền thống, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều đổi mới, giúp cấp ủy đa dạng hóa phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dễ tiếp thu, đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác, quy chế làm việc toàn khóa, hằng năm; tham mưu xử lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng; quan hệ phối hợp tốt với các ban, ngành chức năng tham mưu với cấp ủy chuẩn bị và ban hành các quyết định, nghị quyết, chỉ thị đúng đắn; văn bản hóa kịp thời các kết luận của cấp ủy. Đồng thời làm tốt việc thu thập, nắm bắt và xử lý thông tin; tiếp nhận, phát hành, chuyển giao một khối lượng lớn các văn bản đảm bảo kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải quyết công việc; đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phục vụ chu đáo các chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, VPTU chú trọng thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tham mưu, quy chuẩn hóa, quy chế hóa, cụ thể hóa các hoạt động nhằm từng bước đưa mọi hoạt động của văn phòng ngày càng chính quy, nền nếp. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định mới. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đã sắp xếp, tổ chức bộ máy đảm bảo đi vào hoạt động phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh từ ngày 1-6-2020, đến nay các mặt công tác đã đi vào nền nếp và phát huy tác dụng tốt. Hiện VPTU đang khẩn trương, tích cực thực hiện vai trò chủ lực trong tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ diễn ra vào cuối tháng 10-2020.

Với những thành tích đạt được trong suốt chặng đường phát triển, tập thể VPTU và cán bộ, đảng viên, công nhân viên VPTU đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: VPTU được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017); Đảng bộ VPTU được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019; hàng trăm cán bộ, đảng viên, công nhân viên được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen; nhiều đồng chí được nhận Kỷ niệm chương VPCU; các tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác luôn đạt danh hiệu vững mạnh.

Tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, VPTU xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Chủ động phối hợp với các Ban Đảng, các cơ quan có liên quan tham mưu phục vụ tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm triển khai các công việc đầu nhiệm kỳ như xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đây cũng là cơ sở giúp cho VPTU chủ động triển khai các nghiên cứu dài hạn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; có kế hoạch phối hợp nghiên cứu chuyên sâu một số lĩnh vực, vấn đề để tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng. Trước mắt là tập trung tham mưu, phục vụ, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xứng đáng với truyền thống, với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.